ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ - ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΕνδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στα οποία συμμετείχε ο κ. Κουμπούρος και τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους:

 • 2013-2016, EU / FP7-ICT / STREP
  “MOBOT - Intelligent Active Mobility Aid Robot integrating Multimodal Communication”

 • 2012-2013, ΥΥΚΑ / ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
  “Ανάπτυξη και Βελτίωση Συστημάτων Οικονομικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Νοσοκομείων με την χρήση Μηχανογραφημένου Διπλογραφικού Συστήματος”, Τμήμα 8 (Υπηρεσίες υποστήριξης 7ης Υ.ΠΕ. – Κρήτη)

 • 2003-2006, EU / FP6-IST
  “Quality of Service and Legitimacy in eGovernment (QUALEG)”

 • 2002-2006, EU / EUMEDIS
  “MED NET'U - Mediterranean Network for Unified Distance Learning”

 • 2002-2005, ΕU / ASIA IT&C Programme
  “Traditional Medicine across European and Asian cultures-TMEA”

 • 2002-2005, EU / FP5-IST
  “HEALTH MEMORY - Establishing a Health Community Knowledge Management System”

 • 2003-2005, ΓΓΕΤ / 3.3.1 - ΔΡΑΣΕΙΣ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΠ / ΣΠ - ΗΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (E-LEARNING) / 5.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
  “Περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας για την εκπαιδευση και πιστοποίηση κλινικών δεξιοτήτων - VRES”

 • 2003-2005, EU HEALTH MONITORING SANCO PROGRAMME / SANTE-SANCO/G/3
  “European Global Oral Health Indicators Development (EGOHID)”

 • 2002-2004, EU / e-Content
  “A Multilingual Search System for Exploring Large Image Databases (ML-IMAGES!)”

 • 2002-2004, EU / ASIA URBS PROGRAMME
  “Improving management and supporting guidelines in air quality in metropolitan cities”

 • 2001-2003, EU / FP5-IST
  “Providing trustable information context and implementation support for weight control (WEIGHT INFO)”

 • 2003, Υγεία-Πρόνοια
  “Εφαρμογές Τηλεϊατρικής για τη βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας”

 • 2000-2002, EU / FP5-IST / CPA4
  “X-Statis - Extended Statistical Informational System”

 • 2000-2002, EU / FP5-IST / CPA4
  “STING - Evaluation of Scientific and Technological Innovation and Progress in Europe, through Patents”

 • 2000-2001, ΓΓΕΤ / ΕΠΕΤ ΙΙ
  “Εφαρμογές των Τεχνολογιών του Διαδικτύου και της Εικονικής Πραγματικότητας στην Ιατρική (ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ)”

 • 1999-2001, ΓΓΕΤ / ΠΑΒΕ
  “Δημιουργία Βάσης Πληροφοριών Πολυμέσων με δυνατότητα ελεγχόμενης μισθωμένης πρόσβασης και επιλεκτικής Αποστόλης σε συνδρομητές μέσω Ιntranet/Int • ernet (mm InfoBase)”

 • 1998-2001, EU / LEONARDO DA VINCI
  “Development of common educational program for continuing training in health care (SAPFO)”

 • 1999-2000, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  “Υλοποίηση δημιουργίας ιστοσελίδων του Υπουργείου Υγείας”

 • 1998-2000, EU / TELEMATICS / HEALTH CARE
  “Εmergency 112: An Integrated Portable Medical Device for Emergency Telemedicine”

 • 1998-2000, EU / TELEMATICS / HEALTH CARE
  “Mobile Medical Data (MOMEDA)”

 • 1997-2000, EU / ESPRIT
  “Medical Products Electronic Commerce (MEDICOM)”

 • 1998-1999, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ADAPT
  “Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και παραγγελιών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΟΛΥΜΠΙΑ)”

 • 1998-1999, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ADAPT
  “Πρόγραμμα εκπαίδευσης εργαζόμενων στον τομέα της παραγωγής, εμπορίας, διανομής του οίνου και στην εστίαση (ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ)”

 • 1998-1999, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ADAPT
  “Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών παραγωγής και μεθόδων προώθησης προϊόντων στον κλάδο των κεραμικών (DELPHI)”

 • 1998-1999, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ADAPT
  “Κατάρτιση και προσαρμογή εργαζομένων στην τεχνολογική μεταβολή στη χοιροτροφία (ΙNTERPIG)”

 • 1999, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  “Μελέτη δημιουργίας ιστοσελίδων του Υπουργείου Υγείας για το πρόβλημα του 2000”

 • 1997-1999, ΓΓΕΤ / ΠΑΒΕ
  “Φορητή μονάδα τηλεπαρακολούθησης και τηλεκαθοδήγησης πρώτων βοηθειών για πολυτραυματίες και έκτακτα περιστατικά (ΤΑΛΩΣ)”

 • 1996-1999, EU / FP4-ESPRIT
  “Transformation of Healthcare for Excellence in Strategy Information and Service (THESIS)”

 • 1997-1999, ΓΓΕΤ / ΠΑΒΕ
  “Γενικευμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δυναμικού πωλήσεων,
  αρχιτεκτονικής Client-Server”

 • 1999, ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΕΙΑ
  “Εκτέλεση Δημοσίων Έργων – Δημοσίων Προμηθειών”

 • 1996-1998, ΓΓΕΤ / ΥΠΕΡ
  “Μελέτη και ανάπτυξη συσκευής μέτρησης in vitro και in vivo της συγκολλητικότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων με τεχνικές Doppler σε υπέρηχους”

 • 1995-1998, EU / LEONARDO DA VINCI
  “Distance Learning and Career Advice for people with special needs on Automation and Information Technologies in Industrial environments (DELICATE)”

 • 1996-1997, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / HORIZON
  “Δημιουργία μονίμων δομών αυτοεκπαίδευσης από απόσταση και τηλε-εργασίας για άτομα με φυσικές και αισθητηριακές αναπηρίες (DISNET-STEP)”

 • 1996-1997, ΓΓΕΤ / ΠΕΝΕΔ
  “Συσκευή μέτρησης της συγκολλητικότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων με υπερηχητικές τεχνικές”

 • 1996-1997, ΓΓΕΤ / ΠΕΝΕΔ
  “Ανάπτυξη ενός γενικευμένου υπολογιστικού συστήματος χωρικής ευθυγράμμισης και σύντηξης τομογραφικών εικόνων μαγνητικού τομογράφου και γ-κάμερας”

 • 1995-1997, ΓΓΕΤ / ΠΑΒΕ
  “Μελέτη και Σχεδίαση Ηλεκτρονικής Διάταξης Ανίχνευσης Φυσαλίδων Αέρα σε Γραμμή Μεταφοράς Υγρού Φαρμάκου σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)”

 • 1995-1997, ΓΓΕΤ / ΕΠΕΤ ΙΙ
  “Γενικευμένο σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας Ιατρικής Εικόνας (ΝΙΚΑ)”

 • 1998, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ADAPT
  “Διευκόλυνση των ΜΜΕ του τομέα ένδυσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας-την εισαγωγή της τεχνολογικής καινοτομίας την οργάνωση επιχειρηματικών συνεργασιών με τη δημιουργία μόνιμης δομής υποστήριξης (CLOTHILD PROS PRO II)”

 • ΓΓΕΤ / ΕΠΕΤ ΙΙ
  “Ανάπτυξη Τομογράφου Ποζιτρονίων (PET) Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας”

 • ΓΓΕΤ / ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  “Δημιουργία δικτύου σε Ουγγαρία και Ελλάδα με στόχο την πρώιμη διάγνωση της χρόνιας Ηπατοπάθειας και του Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου (ΗΚΚ) χρησιμοποιώντας την εμπειρία της λειτουργίας του δικτύου υπερηχογραφίας στην Ελλάδα”

 • 1995-1999, Β’ ΚΠΣ
  “ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΟΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ”

 • 1995-1999, Β’ ΚΠΣ
  “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ”

 • 1995-1999, Β’ ΚΠΣ
  “ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”

 • 1995-1999, Β’ ΚΠΣ

 • “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ”

 • 1995-1999, Β’ ΚΠΣ
  “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΤΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ”

 • ΕΠΕΑΕΚ