ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εργαστήριο Υδάτινων Πόρων

Εργαστήριο Υδάτινων Πόρων

Εργαστήριο Υδάτινων Πόρων
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΙA
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.00 - 19.00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.00 - 17.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00 - 19.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00 - 21.00
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΘΕΩΡΙA
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.00 - 17.00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΙΤΗ 12.00 - 14.00
ΤΡΙΤΗ 14.00 - 16.00
ΤΡΙΤΗ 16.00 - 18.00
 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
Θεωρητικό, Εργαστηριακό
4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2)
4o
Πισσίας Ευάγγελος

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις έννοιες της τεχνικής υδρολογίας. Να γνωρίσουν τα κατάλληλα υδραυλικά έργα υποδομής και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στις λεκάνες απορροής. Ειδικό υποδειγματικό αντικείμενο τα αντιπλημμυρικά έργα καθώς και τα έργα διευθέτησης χειμάρρων και ποταμών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Τεχνική Υδρολογία. Λεκάνες απορροής, υδροκρίτες και υδρογραφικό δίκτυο. Βροχομετρικοί σταθμοί, ύψη βροχής και ι χρονοσειρές. Πολύγωνα επιρροής βροχομετρικών σταθμών κατά Thiessen, δείκτες μορφολογικοί, βροχοβαθμίδα. Υδρομετρήσεις χειμάρρων και ποταμών, καμπύλη στάθμης – παροχής. Νερά υπόγεια και εισαγωγή στην υδρογεωλογία. Στάθμη υδροφόρου ορίζοντα. Αιτιοκρατικές (ντετερμινιστικές) και στοχαστικές συσχετίσεις βροχής–παροχής, εξατμισοδιαπνοή, άλλες απώλειες και υδατικά ισοζύγια λεκανών. Καθαρή βροχή και έννοια του συντελεστή απορροής. Η έννοια του υδρογραφήματος (ΥΓ) και χαρακτηριστικοί χρόνοι, διαχωρισμός βασικής ροής από την πλημμυρική ροή. Μοναδιαίο ΥΓ, κατασκευή και χρήση του. Βασικές έννοιες ροής σε ανοιχτούς αγωγούς. Κατανομή ταχυτήτων, Manning–Strickler. Ομοιόμορφη ροή, αριθμός Froude, διαχωρισμός ροής σε υποκρίσιμη και υπερκρίσιμη. Ανομοιόμορφη/τυρβώδης ροή, καμπύλες καταπτώσεως και υπερυψώσεως, υδραυλικό άλμα. Ειδικά έργα ανοιχτών αγωγών (υπερχειλιστές, θυρο-φράγματα, λεκάνες ηρέμησης). Αποχέτευση ομβρίων. Ανάλυση συχνοτήτων ακραίων γεγονότων. Όμβριες καμπύλες και ορθολογική μέθοδος. Έννοια της περιόδου επαναφοράς σαν κριτήριο σχεδιασμού. Μεθοδολογία και κριτηρια επίλυσης δικτύου αγωγών ομβρίων. Στοιχεία υδροστατικής. Διαγράμματα πιέσεων και δυνάμεων, Περιγραφή τεχνικών έργων διευθέτησης ρεμάτων. Λόγοι και τύποι διευθέτησης. Η έννοια της κλίσης ς ισορροπίας. Τυπικά τεχνικά: αναχώματα, πρόβολοι, αναβαθμοί.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει: α) 3 ασκήσεις Τεχνικής Υδρολογίας (σε φύλλα Excel), β) 1 άσκηση αποχέτευσης ομβρίων (σε φύλλο Excel), και γ) σύνταξη προμελέτης διευθέτησης χειμάρρου (σε αρχεία dwg, doc, Excel) έλεγχος φορέων, όπως τοίχων αντιστήριξης και αναβαθμών, σε ανατροπή και ολίσθηση. Εφαρμογή σε αναβαθμό.

Συνεργάτης Καθηγητής Εργαστηρίου: Καραλής Σωτήρης

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
α) να κατανοήσουν τον σχεδιασμό ενός υδραυλικού αντιπλημμυρικού έργου,
β) να γνωρίζουν ποια είναι (και πού να αναζητήσουν) τα βασικά δεδομένα του προβλήματος, και τι/πως θα πρέπει να υπολογίσουν σε μια τυπική περίπτωση,
γ) να χαράξουν μηκοτομές και να σχεδιάσουν οριζοντιογραφικά τις διατάξεις τεχνικών έργων,
δ) να γνωρίσουν τα φαινόμενα της ροής σε φυσικά ρέματα.

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Θεωρητικό & Εργαστηριακό
4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2)
4o
Πισσίας Ευάγγελος

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις αλληλεξαρτήσεις της αειφορίας των υδατικών πόρων, , των υδροσυστημάτων και οικοσυστημάτων με την ορθολογική κάλυψη των ανθρώπινων υδατικών αναγκών.. Στόχος είναι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχεδιασμού, μελέτης τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας, κατασκευής και λειτουργίας υδραυλικών τεχνικών συστημάτων. Ειδικό υποδειγματικό αντικείμενο η υδραυλική των οικισμών εστιάζοντας στην εμπέδωση και στην χρήση σχεδιαστικών-υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Εισαγωγή στην εκτίμηση αναγκών σε νερό ύδρευσης ανάλογα με την κοινωνική ζωτική, παραγωγική –αγροτική, βιομηχανική- και φυσική χρήση (ειδική υδατοκατανάλωση). Μέθοδοι πρόβλεψης, διαγράμματα ετήσιας & ημερήσιας διακύμανσης της κατανάλωσης, συντελεστές αιχμής. Ιδιότητες του νερού, ποιοτικές νόρμες- σταθερές και μεταβλητές.

Βασικές έννοιες της ροής σε κλειστούς αγωγούς ελεύθερης και υπό πίεση. Πιεζομετρική γραμμή και γραμμή ενεργείας. Το θεώρημα Bernoulli και οι εφαρμογές του. Εξισώσεις απώλειας ενέργειας. Έργα ύδρευσης οικισμών. Εξωτερικό και εσωτερικό υ-δραγωγείο, έργα υδροληψίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής νερού. Διυλιστήρια νερού και βασική επε-ξεργασία. Τύποι δικτύων. Κριτήρια και μεθοδολογία επίλυσης ακτινωτών δικτύων. Η μέθοδος Hardy – Cross για την επίλυση των κυκλοφορικών δικτύων. Αρχές σχεδιασμού και διαστασιολόγησης δικτύων ύδρευσης και κριτήρια τοποθέτησης δεξαμενής. Καμπύλη συμπληρώσεως δεξαμενής. Πρόβλεψη βλάβης ή πυρκαϊάς. Ειδικά εξαρτήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός. Πηγάδια, Γεωτρήσεις, Αντλιοστάσια, αντλίες. Δίκτυα αποχέτευσης υγρών αποβλήτων. Βασικές αρχές υπολογισμού παροχών & συντελεστές αιχμής. Κριτήρια & μεθοδολογία σχεδιασμού και επίλυσης αγωγών ακαθάρτων. Προμέτρηση & προϋπολογισμός υδραυλικών έργων. Βασικές εργασίες, τυπικά έργα,ανάλυση τιμών. Ένταξη των πιο πάνω προβλημάτων σε περιαστικό-αγροτικό περιβάλλον και σε τεχνολογικό περιβάλλον αναπτυσσόμενωνν χωρών.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει:
α) Σχεδίαση και υπολογισμό στοιχείων απλού δικτύου ύδρευσης οικισμού. με πρόγραμμα VBA (σε αρχείο Excell),
β) σύνταξη προμελέτης ύδρευσης και αποχέτευσης οικισμού (σε αρχεία dwg, doc, Excell).

Συνεργάτης Καθηγητής Εργαστηρίου: Καραλής Σωτήρης

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές διαχείρισης των υδροσυστημάτων, να σχεδιάζουν την δομή, τις τεχνικές διατάξεις καθώς και την λειτουργία και οργάνωση των αστικών υδραυλικών δικτύων,

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ I και ΙΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ I και ΙΙ
Θεωρητικό & Εργαστηριακό
6 (Θεωρία 4, Εργαστήριο 2)
2o
Βαλαβανίδης Μάριος

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και εφαρμογές της υδραυλικής και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων πρακτικών εφαρμογών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

  1. Φαινομενολογικές διαφορές στη συμπεριφορά στερεών, υγρών και αερίων.
  2. Υδροστατική: Υδροστατικές δυνάμεις σε βυθισμένες (κεκλιμένες επίπεδες και καμπύλες) επιφάνειες. Ευστάθεια πλωτών κατασκευών.
  3. Υδραυλική

Βασικές έννοιες της ροής υγρών. Είδη ροών σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς (μόνιμη, μη μόνιμη, ομοιόμορφη, δισδιάστατη και τρισδιάστατη, στρωτή, τυρβώδης). Φαινομενολογικές διαφορές μεταξύ στρωτής μεταβατικής και τυρβώδους ροής,. Γραμμή ροής, φλέβα ροής και πεδίο ροής.

Ολοκληρωτική ανάλυση - Ισοζύγια εκτατικών μεγεθών. (α) Ισοζύγιο μάζας και εξίσωση συνέχειας (β) Ισοζύγιο ολικής υδραυλικής ενέργειας, γραμμή ολικής υδραυλικής ενέργειας. Βασικές σχέσεις υδραυλικής ισχύος. (γ) Ισοζύγιο παροχής γραμμικής ορμής σε αμετάβλητο όγκο ελέγχου. Υδροδυνα¬μικές δυνάμεις υγρών σε επιφάνειες.

Ροή σε σωλήνες υπό πίεση. Κατανομές ταχυτήτων και διατμητικών τάσεων σε στρωτή και τυρβώδη ροή. Το διάγραμμα Moody και οι εμπειρικές σχέσεις Colebrook-White, Hazen-Williams, κ.α.

Ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Βασικές διαφορές των ροών σε σωλήνες υπό πίεση («κλειστοί» αγωγοί) και με ελεύθερη επιφάνεια («ανοικτοί» αγωγοί). Γεωμε¬τρικά και υδραυλικά στοιχεία ροών με ελεύθερη επιφάνεια, και είδη ροών (μόνιμη και μη μόνιμη ροή, ομοιόμορφη και μεταβαλλόμενη ροή). Ισοζύγιο ροής υδραυλικής ενέργειας. Αριθμός Froude. Υποκρίσιμες, κρίσιμες και υπερκρίσιμες ροές. Ισοζύγιο παροχής γραμμικής ορμής και εφαρμογές του στη μελέτη ροών με ελεύθερη επιφάνεια. Υδραυλικό άλμα. Χαρακτηριστικά υδραυλικού άλματοςΒαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή. Μηχανισμοί ελέγχου της ροής σε ανοικτούς αγωγούς. Θυροφράγματα, υπερχειλιστές, εκχειλιστές, σίφωνες.

Διαστατική ανάλυση. Ομοιώματα. Αδιάστατοι αριθμοί

Εκροή μη ελεύθερη και μικτή.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

  • Tο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων. και την εκπόνηση γραπτής εργασίας. Γίνονται μετρήσεις και απεικονήσεις -με χρήση υδραυλικής τράπεζας, υδροκινητικής τράπεζας- διαφόρων τύπων ροών, κρουστικών κυμάτων / υπερηχητικής ροής. Μελέτη ροής σε πειραματικό κανάλι. Διαστατική ανάλυση και υπολογισμός ομοιωμάτων.

Συνεργάτης Καθηγητής Εργαστηρίου: …………………..

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Θεωρητικό & Εργαστηριακό
4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2)
6o
___________

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γνωριμία με τη σύγχρονη θεώρηση της Γεωπληροφορίας, κατανόηση των δομών και της οργάνωσής της με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής. Γνώση των μεθοδολογιών αυτοματοποίησης, και ολοκλήρωσης της γεωγραφικής πληροφορίας. Εξοικείωση και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την εισαγωγή, κωδικοποίηση, διαχείριση και ανάκτηση γεωγραφικών δεδομένων στα συστήματα γεωπληροφορικής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Διανυσματικά μοντέλα, Ψηφιδωτά μοντέλα, τοπολογικές σχέσεις. Υποσυστηματα εισαγωγής δεδομένων, διαχείριση γεωμετρικών πληροφοριών στο ΣΓΠ, μετασχηματισμοί. Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων – Μοντέλα και Δομές: Αρχιτεκτονική, δομές, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Σχεδιασμός, ανάπτυξη χωρικών βάσεων δεδομένων, εισαγωγή περιγραφικής πληροφορίας, σύνδεση με εξωτερικές βάσεις δεδομένων, μέθοδοι συσχέτισης & σύνδεσης των δεδομένων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων ΓΠ. Βάσεις & λεξικά μετα-πληροφορίας. Κωδικοποίηση–Ολοκλήρωση της Χωρικής Πληροφορίας: Σύνδεση & συσχετισμοί Γεωμετρικής–Περιγραφικής Πληροφορίας. Αναγνώριση–διόρθωση λαθών. Τοπολογική ολοκλήρωση. Ανάκτηση, ενημέρωση πληροφοριών, χωρικές επερωτήσεις. Η Γεωγραφική Πληροφορία στο Διαδίκτυο (Web-GIS, Internet Mapping). Προδιαγραφές, πρωτόκολλα, δομή, διάχυση και διαλειτουργικότητα. Εθνικά και διεθνή δίκτυα γεωγραφικών δεδομένων.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

α) Μεθοδολογίες εισαγωγής γεωμετρικών & περιγραφικών δεδομένων σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Κωδικοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας – Σχηματισμός βάσεων γεωγραφικών δεδομένων.
β) Αυτοματοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας – Γεωμετρικές τοπολογικές σχέσεις και τοπολογική ολοκλήρωση.
γ) Ανάκτηση, διαχείριση, ενημέρωση και χαρτογραφική απεικόνιση των γεωγραφικών πληροφοριών.
δ) Διαλειτουργικότητα.

Συνεργάτης Καθηγητής Εργαστηρίου: _____________

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Θεωρητικό & Εργαστηριακό
4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2)
7o
___________

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων εφαρμογών Σ.Γ.Π. σε μία σειρά χωρικών προβλημάτων. Γνώση των θεματολογιών της χωρικής ανάλυσης, του προγραμματισμού & της χαρτογραφικής απόδοσης γεωγραφικών πλη-ροφοριών με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών. Ανάδειξη των ΣΓΠ ως μηχανισμού υποστήριξης και σχεδιασμού χωρικών αποφάσεων. Δημιουργία εφαρμογών διάχυσης της γεωγραφικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Βασικές αρχές και λειτουργίες χω-ρικής/γεωγραφικής ανάλυσης και πράξεις μεταξύ γεωγραφικών επιπέδων πληροφορίας και χαρτών. Ζώνες επιρ-ροής. Ανάλυση με θεματικά κριτήρια. Ενημέρωση ψηφιακού υπόβαθρου. Αφαίρεση χαρακτηριστικών ψηφιακού υποβάθρου. Μεταβολή χαρτογραφικής πληροφορίας με γεωμετρικά & θεματικά κριτήρια. Ανάλυση δικτύων υποδομών και ΣΓΠ: Μοντέλα βέλτιστων διαδρομών. Υποστήριξη χωρικών αποφάσεων & ΣΓΠ: Διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Δημιουργία μοντέλων χωροθέτησης δραστηριοτήτων. Εφαρμογές ΣΓΠ στην Ελλάδα και διεθνώς: Προδιαγραφές, πρότυπα, αναφορές σε δράσεις διεθνών οργανισμών για τη γεωγραφική πληροφορία. Ευρωπαϊκή οδηγία 2007/2/EC (INSPIRE) για την Εθνική Δομή Χωρικών Δεδομένων.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

α) Εφαρμογές των λειτουργιών Χωρικής Ανάλυσης με χρήση λογισμικών προγραμμάτων ΣΓΠ,
β) Σύνθεση εφαρ-μογής προσανατολισμένης στη λήψη χωρικών αποφάσεων,
γ) Αρχές προγραμματισμού λογισμικών προγραμμά-των ΓΣΠ & δημιουργία μοντέλων χωροθέτησης δραστηριοτήτων,
δ) Λειτουργίες διάχυσης γεωγραφικής πληροφο-ρίας στο Διαδίκτυο

Συνεργάτης Καθηγητής Εργαστηρίου: _____________