ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

WATER RESOURCES HANDBOOK

WATER RESOURCES HANDBOOK

LARRY W. MAYS

Το βιβλίο περιέχει 32 κεφάλαια που είναι γραμμένα από τους κορυφαίους επιστήμονες σε διάφορα πεδία των υδατικών πόρων όπως η διαχείριση, τα δίκτυα διανομής κτλ.

 
 
HYDROSYSTEMS ENGINEERING & MANAGEMENT

HYDROSYSTEMS ENGINEERING & MANAGEMENT

LARRY W. MAYS, YEOU KOUNG TUNG

Το βιβλίο αυτό είναι ένα εγχειρίδιο για σπουδαστές που θέλουν να εντρυφήσουν στη μηχανική και διαχείριση των υδατικών πόρων. Είναι μια εισαγωγή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στα υδροσυστήματα για ανθρώπους χωρίς πολύ εξειδικευμένες γνώσεις. Έχει σα σκοπό να συνδυάσει την έρευνα, την στατιστική κτλ. με την υδρολογία, την υδραυλική και την ανάλυση των υδατικών πόρων.

 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Α., ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Μ., ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ,ΑΦΟΜΟΙΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ- ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δώσει μια όσο το δυνατό πληρέστερη περιγραφή της τεχνολογίας υδατικών πόρων που υπάρχει στη διάθεση του μηχανικού για αξιόπιστο σχεδιασμό και βελτιστοποίηση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. Η αλματώδης εξέλιξη της Υδρολογίας τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση στοχαστικών και πιθανολογικών μεθόδων και της τεχνολογίας ανάλυσης συστήματος και λήψης απόφασης, δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επιστημονικό, συστηματικό, ορθολογικό και αξιόπιστο σχεδιασμό υδατικών συστημάτων.

 
 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

THE HYDRAULIC HANDBOOK

THE HYDRAULIC HANDBOOK

TREVOR M. HUNT, N. VAUGHAN

Ένα βιβλίο-οδηγός απόκτησης θεωρητικών και τεχνικών βασικών γνώσεων της υδραυλικής.

 
 
HYDRAULIC ENGINEERING

HYDRAULIC ENGINEERING

ROBERSON, CASSIDY, CHAUDHRY

Ένα βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε προβλήματα υδραυλικού σχεδιασμού της ασταθούς ροής σε κλειστούς και ανοιχτούς αγωγούς.

 
 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 

HYDROLOGY IN PRACTICE

HYDROLOGY IN PRACTICE

ELISABETH M. SHAW

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της υδρολογίας με ένα εύκολο τρόπο, εξετάζοντας κάθε φορά τα θέματα από πολλές πλευρές.

 
 
APPLIED HYDROLOGY

APPLIED HYDROLOGY

CHOW, MAIDMENT, MAYS

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εγχειρίδιο για αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις γύρω από την υδρολογία.

 
 
HANDBOOK OF HYDROLOGY

HANDBOOK OF HYDROLOGY

DAVID MAIDMENT

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από περισσότερους 50 ειδικούς από όλο τον κόσμο σε θέματα θεωρίας της υδρολογίας καθώς και σε τεχνικά θέματα που μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα υδρολόγο.

 
 
APPLIED HYDROGEOLOGY

APPLIED HYDROGEOLOGY

C. W. FETTER

Το βιβλίο αυτό είναι ένα βασικό εγχειρίδιο που δίνει στον αναγνώστη μια ισορροπημένη γνώση σε θέματα υδρογεωλογίας κυρίως, αλλά και υδρολογίας κτλ.

 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Το βιβλίο περιλαμβάνει οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται η σύνδεση της τεχνικής υδρολογίας με τη θεωρία πιθανοτήτων. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο επισκοπούνται οι απαραίτητες έννοιες από τη θεωρία πιθανοτήτων και τη στατιστική, αντίστοιχα. Το τέταρτο κεφάλαιο εισάγει την πιθανοθεωρητική περιγραφή των υδρολογικών διεργασιών και αναλύει τις έννοιες της περιόδου επαναφοράς και της διακινδύνευσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνεται η τυπική στατιστική ανάλυση μιας υδρολογικής μεταβλητής και ειδικότερα αναλύονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά δείγματος, τα ιστογράμματα και η εμπειρική συνάρτηση κατανομής, ενώ μελετώνται η επιλογή και η προσαρμογή θεωρητικής συνάρτησης κατανομής, ο έλεγχος της προσαρμογής και η στατιστική υδρολογική πρόγνωση. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στις τυπικές κατανομές της στατιστικής υδρολογίας (κανονική κατανομή και μετασχηματισμοί της, ομάδα κατανομών γάμα, ασυμπτωτικές κατανομές ακροτάτων κ.ά.). Το έβδομο κεφάλαιο καλύπτει τη στατιστική ανάλυση δύο τυχαίων μεταβλητών, τις εκτιμήσεις ελάχιστων τετραγώνων και τις εφαρμογές τους στη συμπλήρωση και επέκταση υδρολογικών δειγμάτων. Τέλος, το όγδοο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανάλυση τυχαίας μεταβλητής εξαρτημένης από παράμετρο με εφαρμογή στην κατάρτιση όμβριων καμπυλών.

περισσότερα

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚA ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1. ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1. ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ

MARTZ

Το βιβλίο αυτό είναι ένα βασικό εγχειρίδιο που δίνει στον αναγνώστη μια ισορροπημένη γνώση σε θέματα υδρογεωλογίας κυρίως, αλλά και υδρολογίας κτλ.

 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Α.

Το βιβλίο αυτό καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  • Διατομές αγωγών δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων
  • Διατομές οχετών
  • Οπές και θυροφράγματα
  • Υπερχειλιστές
  • Ρείθρα οδών
  • Υδροσυλλογές σε καμπύλες και καμπές