Ερευνητική  
Εμπειρία   
     

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

A. Ερευνητικοί τομείς στην Μικροηλεκτρονική

α) Λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης.

β) Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM).

γ) Μικροανάλυση λεπτών υμενίων ( EPMA ).

δ) Μικροσκοπία STM / AFM.

ε) Αριθμητικές μέθοδοι για ποσοτική ανάλυση με ακτίνες Χ, χρησιμοποιούμενες σε EPMA και SEM.

στ) Προσομοιώσεις Monte-Carlo.

ζ) Υλικά και διατάξεις για χημικούς αισθητήρες.

η) Μικροηλεκτρομηχανικές διατάξεις ( MEMs ).

B. Εξειδικευμένες Τεχνικές

α) Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός (μετρήσεις C - V , I - V , C - t ) ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

β) Νανολιθογραφία με Μικροσκοπία STM / AFM.

γ) Χρήση υπολογιστού για επεξεργασία εικόνας σε SEM.

δ) Παρασκευή και χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων.

ε) Ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου SEM μέσω υπολογιστή, για την αυτοματοποίηση EDX ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης.

στ) Διάφορες υπολογιστικές τεχνικές με γνώση σε βάθος των FORTRAN, BASIC, C, διαφόρων βάσεων δεδομένων κ.λ.π.