ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

 

Πέτρου Καρκαλούσου

 

Εισαγωγή

H νεφελομετρία προσδιορίζει πολυπεπτίδια μεγάλου ή μικρού μοριακού βάρος (με την προσκόλληση σε latex) με τη μέθοδο της σκέδασης του φωτός επί σωματιδίων μεγαλυτέρων του 1/10 του μήκους κύματος του προσπίπτοντος φωτός (σκέδαση Rayleigh-Debye). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία συσσωματωμάτων μεταξύ των πολυπεπτιδίων με την παρεμβολή των αντισωμάτων του αντιδραστηρίου. Η σύνδεση αυτή εξασφαλίζεται με την προαραίωση των δειγμάτων που δημιουργεί περίσσεια αντισωμάτων.

 

Σκοπός

Να υπολογιστεί η σταθερότητα των συνδέσεων πολυπεπτιδίων – αντισωμάτων (IgA, IgG, IgM, IgE, C3, C4, ApoA1, ApoB, Lpa, RF, CRP) στη διάρκεια 12 μηνών προκειμένου να αποφευχθούν σχετικά προαναλυτικά σφάλματα κατά την αλλοίωση των δειγμάτων σε παρατεταμένη ψύξη.

 

Υλικό – μέθοδος

Αναλύθηκαν δύο σειρές δειγμάτων νεφελομετρικών προσδιορισμών που δημιουργήθηκαν από δύο ανεξάρτητες δεξαμενές ορών ασθενών του νοσοκομείου. Οι δεξαμενές ορού, μοιρασμένες σε επιμέρους δείγματα συντηρήθηκαν στους -20ο C επί ένα χρόνο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα αναλύονταν εις τριπλούν επιμέρους δείγματα από κάθε δεξαμενή. Οι μετρήσεις έγιναν στο νεφελόμετρο BN100 της Siemens Diagnostics με αντιδραστήρια της ίδιας εταιρείας.

 

Αποτελέσματα

Η σταθερότητα των νεφελομετρικών παραμέτρων σε σχέση με τις προδιαγραφές δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Αναλύτες

Πειραματικά δεδομένα

Προδιαγραφές

IgA, IgM, IgG

12 μήνες

1 χρόνος

IgE

< 1 μήνα

3 μήνες

ApoA1, ApoB

4 μήνες

3 μήνες

Lpa

1 μήνας

1 μήνας

RF

4 μήνες

3 μήνες

CRP

10 μήνες

8 μήνες

Συμπλήρωμα C3, C4

12 μήνες

-

Αλυσίδα κ

4 μήνες

-

Αλυσίδα λ

7 μήνες

-

 

Συζήτηση

Η IgE παρέμεινε για ελάχιστο χρονικό διάστημα σταθερή παρόλο που η πτώση των τιμών της ήταν εξαιρετικά αργή. IgA, IgM, IgG, C3 και C4 παρά τη δυνατότητα μεγάλης διάρκειας συντήρησής τους έχουν μεγάλη μεταβλητότητα μέσα στην ημέρα. Οι ApoA1, ApoB, RF, CRP διατηρήθηκαν περισσότερο από τις προδιαγραφές. Η γνώση των δυνατοτήτων συντήρησης των αναλυτών σε συνθήκης ψύξης – 20ο C βοηθά στη διατήρηση δειγμάτων με ασφάλεια για ερευνητικούς ή διδακτικούς σκοπούς.

Tελευταία ενημέρωσηΤρίτη Σεπτεμβρίου 08, 2009