ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ANTIΓΟΝΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ'

 Πέτρου Καρκαλούσου

 

Εισαγωγή

Τα αυτοάνοσα ρευματοειδή νοσήματα σχετίζονται με την ύπαρξη αυτοαντισωμάτων μερικά δε εξ αυτών   με αυτοαντισώματα που συνδέονται σε αντιγόνα του πυρήνα (ΣΕΛ, σκληρόδερμα, πολυμυοσίτιδα κ.α.). Η διάγνωση των νοσημάτων αυτών βασίζεται στην κλινική εικόνα, στο ιστορικό αλλά και σε διάφορους προσδιορισμούς όπως η ολική ποσότητα των αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ΑΝΑ) και ο ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των επιμέρους αντιγόνων (ds-DNA, ΕΝΑ).

 

Σκοπός

Η συσχέτιση των διαφόρων εικόνων (στικτός, ομοιογενής, πυρηνισκικός, κεντρομεριδιακός, περιφερικός) έμμεσου ανοσοφθορισμού (IFA) σε τομές Hep-2 με αντιγόνα ΑΝΑ προσδιορισμένα με ανοσοενζυμική μέθοδο (EIA).

 

Υλικό – μέθοδος

Η μελέτη διενεργήθηκε στο ανοσολογικό εργαστήριο του 3ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ με χρήση δείγματος  492 ασφαλισμένων στους οποίους διενεργήθηκε ταυτόχρονος προσδιορισμός τόσο του ολικού ΑΝΑ με IFA όσο και των επιμέρους αντιγόνων ds-DNA και ΕΝΑ (Sm, RNP70, Sm/RNP70, SSA, SSB, Jo-1, CENP-B, Scl-70), με ποσοτική και ποιοτική EIA αντίστοιχα.

 

Αποτελέσματα

Η κατανομή των ANA προσδιορισμένων με ΕΙΑ στα θετικά δείγματα IFA ήταν η ακόλουθη:

 

 

Ψιλός στικτός

Ομοιογενής

Πυρηνισκικός

Χονδρός στικτός

Περιφερικός1

Κεντρομεριδιακός2

Σύνολα

SSA

38

16

3

-

-

57

ds-DNA

9

24

8

-

11

42

ACA (CENP-B)

17

-

-

10

12

27

SSA/ SSB

18

2

1

-

-

21

ds-DNA/ SSA

2

10

2

-

-

14

Scl70

4

3

4

-

-

11

ds-DNA/ SSA / SSB

9

2

-

-

-

11

hnRNP (RNP70)

7

-

-

1

-

8

Jo-1

1

-

-

1

-

2

Άλλοι συνδυασμοί

16

5

2

6

-

29

Σύνολα

121

62

20

18

2

223

 

Συζήτηση

Το αντιγόνο με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι το SSA που εμφανίζεται στο ψιλό στικτό, στον ομοιογενή και στον πυρηνισκικό φθορισμό. Ακολουθεί τo αντιγόνο ds-DNA που εμφανίζεται κυρίως στο ομοιογενή και λιγότερο στο ψιλό στικτό και τον πυρηνισκικό φθορισμό. Ακολουθούν το CENP-B σε στικτό φθορισμό και ο συνδυασμός SSA/SSB σε ψιλό στικτό, ομοιογενή και πυρηνισκικό φθορισμό. Τα αντιγόνα RNP70 και CENP-B εμφανίζονται εξίσου σε χονδρό και στικτό φθορισμό. Συνολικά, μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισε ο ψιλός στικτός φθορισμός (55%) και ακολουθούν ο ομοιογενής (28%), ο πυρηνισκικός (9%), ο χονδρός στικτός (8%) και ο περιφερικός/κεντρομεριδιακός (1%) φθορισμός.

 

Tελευταία ενημέρωσηΚυριακή Δεκεμβρίου 11, 2011