unit_signature.gif

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών

του τμήματος

Πολιτικών Μηχ/κών Τ.Ε. και Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/κής Τ.Ε. 

 

Ανακοίνωση (23/09/2017): Από σήμερα και στο εξής διακόπτεται η ενημέρωση της παρούσας ιστοσελίδας. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση (Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών) θα πρέπει να επισκέπτονται τον αντίστοιχο ιστότοπο, ο οποίος λειτουργεί μέσω της πλατφόρμας open e-class του ΤΕΙ Αθήνας ---> https://eclass.teiath.gr/courses/PEY152/

 
 
 
 

 

 

Ανακοίνωση (19/03/2016): Από 1/4/2016 θα επιχορηγηθούν μέσω ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ*/ΕΣΠΑ 4 νέες θέσεις ΠΑ φοιτητών της Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του τμήματος ΠMTΓ σε Φορείς που είναι ΝΠΙΔ. Υπενθυμίζεται πως για αυτές τις 4 θέσεις (ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ) ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται και σε παλαιότερες ανακοινώσεις: (α) Ημερομηνία έναρξης τίθεται η 1η ή 15η κάθε μήνα, (β) η Σύμβαση ΠΑ πρέπει να έχει διαμορφωθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης (γ) πρέπει να έχει προεγγραφεί ο Φορέας ΠΑ στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ. 

Η κα Ε. Πόντα, δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών καθώς και την προετοιμασία των Συμβάσεων ΠΑ

*Επιχειρησιακού Προγ/τος ΑΝάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικοού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

 

Ανακοίνωση (15/03/2015): Για τις περιπτώσεις που πραγματοποιείται πρακτική άσκηση φοιτητών στο εξωτερικό (π.χ. μέσω ERASMUS) και για οποιαδήποτε περίπτωση είδους Φορέα ΠΑ ισχύουν ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες με τις διαδικασίες που ισχύουν για ΠΑ σε φορείς της ημεδαπής. Εκδήλωση ενδιαφέροντος (Φόρμα Ε2), τήρηση στοιχείων αρχείου ΠΑ (Ασκούμενος, Φορέας, Επόπτης ΤΕΙ, Γνωστικό Αντικείμενο ΠΑ, Επόπτης Φορέα), ενημέρωση ΗΒΠΑ κλπ. Δια παν ενδεχόμενο, απαιτείται να γίνει προέγκριση της ΠΑ (όπως ακριβώς εφαρμόζεται και στις ΠΑ της ημεδαπής). Όλα τα στοιχεία, έγγραφα, ΗΒΠΑ κλπ θα συμπληρώνονται κατά περίπτωση στην Ελληνική και Αγγλική (ή Γαλλική) γλώσσα.    

Ανακοίνωση (16/12/2014): Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας ανάθεσης, η τυπική ημερομηνία έναρξης κάθε Πρακτικής Άσκησης θα είναι κάθε 1 και 15 του μήνα. Αυτό θα εφαρμόζεται πλέον για όλες τις πρακτικές ασκήσεις, ασχέτως επιχορήγησης, είτε μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΠΔΒΜ/ΕΣΠΑ.

Ανακοίνωση (1/12/2014): Επανενεργοποιήθηκε η δυνατότητα επιχορήγησης θέσεων ΠΑ μέσω ΕΠΔΒΜ/ΕΣΠΑ. Αφορά 43 θέσεις ΠΑ σπουδαστών της Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών (βλέπε σχετική Ανακοίνωση 10/2013). Από το σύνολο των 43 θέσεων, στην πρώτη φάση της παράτασης, επιχορηγήθηκαν 17 θέσεις και, επομένως, στη 2η φάση απομένουν ακόμα 26 θέσεις για επιχορήγηση -μέχρι τον Οκτώβριο 2015. Υποχρεωτικά, για τις νέες θέσεις ΠΑ που θα επιχορηγηθούν από το ΕΠΔΒΜ/ΕΣΠΑ, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: (α) Ημερομηνία έναρξης θα τίθεται η 1η  ή η 15η κάθε μήνα, (β) η Σύμβαση ΠΑ θα πρέπει να έχει διαμορφωθέι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερ/νία έναρξης (γ) θα πρέπει να έχει προεγγραφή του Φορέα ΠΑ στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ (βλέπε σχετική Ανακοινωση 12/2013). 

Η επιχορήγηση θέσεων ΠΑ μέσω ΟΑΕΔ συνεχίζεται κανονικά. 

Ανακοίνωση - Eνημέρωση (11/2014): Από το Νοέμβριο 2014 η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών της Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχ/κών υποστηρίζεται από την κα Ε. Πόντα, η οποία θα διαχειρίζεται την πρώτη επικοινωνία με ενδιαφερόμενους φοιτητές, την προετοιμασία και διαχείριση των Συμβάσεων ΠΑ, την αποστολή και παρακολούθηση των ΗΒΠΑ κλπ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης παραμένει ο κος Μ. Βαλαβανίδης.

Ανακοίνωση μόνιμης ισχύος: Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μερικοί ασκούμενοι σπουδαστές είτε να μην τηρούν την απαίτηση για τακτική ενημέρωση και αποστολή του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (ΗΒΠΑ) στον Επόπτη της ΠΑ τους (σύφωνα με τις σαφείς οδηγίες που καταγράφονται στο ΗΒΠΑ), είτε να καθυστερούν στην αποστολή του ΗΒΠΑ ακόμα και αφού έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση. Το ΗΒΠΑ διαμορφώθηκε για να διευκολύνει την καταγραφή των καθημερινών δραστηριοτήτων του ασκούμενου και της τακτικής ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της πρακτικής άσκησής του.  Οι πρακτικά ασκούμενοι, ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, είναι συνυπεύθυνοι για την ορθή τήρηση της ενημέρωσης. Οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην ενημέρωση ή άλλες παρατυπίες θα παραπέμπονται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος με αποτέλεσμα εμπλοκές και καθυστερήσεις στην πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της ΠΑ, ακόμα και μη αναγνώριση της πρακτικής άσκησης όσων υπερέβησαν κάθε έννοια "εύλογου χρονικού διαστήματος" στην  υποβολή του ΗΒΠΑ τους.

Ανακοίνωση (8/2014): Από τον Ιούνιο 2014 διακόπηκε η παράταση επιχορήγησης πρακτικών ασκήσεων μέσω ΕΠΔΒΜ/ΕΣΠΑ (βλέπε επόμενες δύο ανακοινώσεις). Όταν υπάρξει νέα ενεργοποίηση του σχετικού προγράμματος θα υπάρξει ανακοίνωση

Ανακοίνωση (12/2013): Από το Νοέμβριο 2013 (με την παράταση του προγράμματος ΕΠΔΒΜ/ΕΣΠΑ - βλέπε παρακάτω) όσοι Οργανισμοί (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ) ενδιαφέρονται να απορροφήσουν πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές, με επιχορήγηση από το ΕΠΔΒΜ/ΕΣΠΑ, θα πρέπει να προεγγραφούν απαραιτήτως στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης ΠΑ Φοιτητών ΑΕΙ - "ΑΤΛΑΣ"(http://atlas.grnet.gr/) του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η εγγραφή ενός Οργανισμού είναι απλή και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοδιεύθυνσης --> https://submit-atlas.grnet.gr/, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.  Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή του Οργανισμού ως ΦΥΠΑ (Φορέας Υποστήριξης ΠΑ) είναι πλέον δυνατή η αναγγελία μίας (ή περισσότερων) θέσης (θέσεων) ΠΑ προκειμένου, στη συνέχεια να προχωρήσουμε από το Τμήμα μας στην κάλυψη κάθε αναγγελθείσας θέσης ΠΑ με σπουδαστές μας (με τη σύμφωνη γνώμη ΦΥΠΑ - ασκούμενου σπουδαστή).  ΠΡΟΣΟΧΗ - για όσες ΠΑ επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ, δεν απαιτείται η προαναφερθείσα εγγραφή στο "ΑΤΛΑΣ". 

Ανακοίνωση (10/2013): Από 29 Οκτωβρίου 2013 έως 31/10/2015 θα επιχορηγηθούν μέσω ΕΠΔΒΜ/ΕΣΠΑ 43 θέσεις ΠΑ σπουδαστών του πρώην τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και νυν Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του νέου τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/κής ΤΕ. Παράλληλα θα είναι ενεργή και η επιχορήγηση θέσεων ΠΑ μέσω ΟΑΕΔ. Οι σχετικές οδηγίες καθώς και το ενημερωτικό υλικό έχουν ενημερωθεί στην παρούσα ιστοσελίδα. Για οτιδήποτε νεώτερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Ανακοίνωση (11/2012): Συμπληρώθηκε ο αριθμός των (62) θέσεων ΠΑ του Τμ. ΠΕΥ που επιχορηγούνταν μέσω του ΕΠΔΒΜ/ΕΣΠΑ κατά την πρώτη φάση του έργου "Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-Α" ήδη από το καλοκαίρι του 2012. Όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται για ΠΑ μπορούν να ακολουθούν τη συνηθισμένη διαδικασία μέχρι να βρεθεί Φορέας ΠΑ τους. Σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία της ΠΑ τους θα προχωρήσει κανονικά αλλά χωρίς άμεση χρηματοδότηση τους από το ΕΠΔΒΜ/ΕΣΠΑ. Ο Φορέας ΠΑ θα πρέπει τους καταβάλλει ολόκληρη την μηνιαία αποζημίωση και θα μπορεί να ζητήσει επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Ενημερωτικό Έντυπο Τμ. ΠΕΥ). Αναμένεται 2ος κύκλος χρηματοδότησης ΠΑ μέσω ΕΠΔΒΜ/ΕΣΠΑ (άγνωστο πότε). Για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη θα υπάρξει άμεση ενημέρωση. 

Ανακοίνωση: Από Μάρτιο 2012 και μέχρι σήμερα ισχύουν νέα ποσά μηνιαίας αποζημίωσης ΠΑ: 456,60 για σπουδαστές ηλικίας μέχρι 25 ετών και 523,60 για σπουδαστές ηλικίας άνω των 25 ετών (λόγω μείωσης κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη). Για λεπτομέρειες Ενημερωτικό Έντυπο ΠΑ Τμ. ΠΕΥ 

Όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση,πρέπει να συμπληρώσουν τη Φόρμα Ε2 και να τη στείλουν στο Γραφείο Υποστήριξης ΠΑ στο (νέο) e-mail eponta@teiath.gr με θέμα e-mail: "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ΠΑ - {Επώνυμο Σπουδαστή}". Λεπτομέρειες στις Αναλυτικές Οδηγίες.

 

Έντυπα & Φόρμες

Πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση: Ενημερωτικό Έντυπο ΠΑ ΠΜΤΓ (10/2013)

Για σπουδαστές που επιθυμούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση: Φόρμα Ε2 - Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΑ

Για εταιρείες (που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν σπουδαστές): Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέα ΠΑ 

Νομοθετικό πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης (μεταγωγή στην Ιστοελίδα ΠΑ του ΤΕΙ-Α)

Αξιολόγηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών παλαιότερων ετών Ερωτηματολόγιο αποτίμησης ΠΑ σπουδαστών 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε ηλεκτρονικά είτε στο Γραφείο Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης, υπόψη κας Ε. Πόντα (eponta@teiath.gr), είτε στον Υπεύθυνο Πρακτ. Άσκησης, Μ. Βαλαβανίδη (marval@teiath.gr)

  

 Η Πρακτική Άσκηση του (πρώην) Τμήματος ΠΕΥ (και νυν Τμήματος ΠΜΤΓ ΤΕ, κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών) αποτελεί αντικείμενο του Υποέργου 20 του Έργου "Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας" που χρηματοδοτείται από το  ΕΠΔΒΜ/ΕΣΠΑ (MIS299967)

  logo.gif

Παρουσίαση του Έργου "Πρακτική Άσκηση Τμήματος Π.Ε.Υ."  (30/5/2011)

Δικτυακός τόπος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ-Α