socrates_logo

S.O.C.R.A.T.E.S.

 Θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο δραστηριοποιείται στο χώρο της Γεωπληροφορικής και Μεταφορών (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Βάσεις Χαρτογραφικών Δεδομένων, Τηλεπισκόπηση, κλπ), στο τρίπτυχο: 

• Έρευνα / Ερευνητικές Μελέτες / Υπηρεσίες 

• E- learning 

• Δια Βίου Εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και πρωτοποριακές μεθόδους. 

Βασικός στόχος του θεσμοθετημένου εργαστηρίου SOCRATES είναι η συμμετοχή στην διάδοση και εφαρμογή των τεχνολογιών, δεδομένων και των γνώσεων της Γεωπληροφορικής τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα 

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ 

Η ερευνητική ομάδα του χώρου της Γεωπληροφορικής S.O.C.R.A.T.E.S. (Society for Organizations Cartography Remote sensing Road Design and Applications using Technology Transport Enginnering on Earth and Space) ιδρύθηκε από τον Καθηγητή του T.E.I. Αθηνών Δήμο Ν. ΠΑΝΤΑΖΗ, αρχές του 2000, σχεδόν αμέσως μετά την μετεγκατάστασή του στην Ελλάδα, προερχόμενος από το Τμήμα Γεωγραφίας - Τομέας Γεωμετρολογίας του Πανεπιστημίου Λιέγης στο Βέλγιο (όπου εργαζόταν ως καθηγητής / ερευνητής). Η ουσιαστική ενεργοποίηση της ομάδας έγινε με την δημιουργία ενός διεθνούς ερευνητικού consortium με την υποστήριξη της Ελληνικής Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, στο οποίο συμμετείχε το Εθνικό Χαρτογραφικό Κέντρο της Κίνας (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας), η εταιρεία Space Imaging Europe, και το Τμήμα Τοπογραφίας του T.E.I. Αθηνών, το οποίο διεκδίκησε με επιτυχία μετά από σχετική παράλληλη υποβολή πρότασης και στα δύο κράτη (Ελλάδα - Κίνα -Bilateral research project) διετές ερευνητικό έργο με την επωνυμία: Research of the possibility for update of topographic maps 1:50.000 with high resolution satellite images. Το ερευνητικό έργο ανήκε στα Κοινά Ερευνητικά Προγράμματα Ελλάδας - Κίνας (Joint Research and Technology Programs 2000 - 2002) και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και από την εταιρεία Space Imaging Europe. Η άριστη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων στο ερευνητικό consortium οδήγησε στη επιτυχή διεκδίκηση και δεύτερου διετούς ερευνητικού προγράμματος με την επωνυμία : Research of the possibility for accuracy improvement of topographic maps 1:50.000 and 1:25.000 with high resolution satellite images, στο ίδιο πλαίσιο (Κοινά Ερευνητικά Προγράμματα Ελλάδας - Κίνας (Joint Research and Technology Programs) 2002 - 2006) που σε συνδυασμό με παράλληλες διεθνείς συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του χώρου της Γεωπληροφορικής οδήγησαν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ομάδας. Έκτοτε η ομάδα S.O.C.R.A.T.E.S. έχει αναλάβει και εκτελέσει πολλά ερευνητικά έργα και έχει συμμετάσχει σε πολλές επιστημονικές / ερευνητικές συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια, Ιδιωτικές Εταιρείες και άλλους φορείς. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Πιο αναλυτικά το θεσμοθετημένο εργαστήριο S.O.C.R.A.T.E.S. ασχολείται με εφαρμοσμένη και βασική έρευνα σε όλους τους χώρους και επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία της Γεωπληροφορικής, όπως: 

• Βάσεις Γεωγραφικών και Χαρτογραφικών δεδομένων (σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, έλεγχος, ανάπτυξη μεταδεδομένων, ενημέρωση) 

• CASE-tools για Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων 

• Μοντελοποίηση/ Επαναμοντελοποίηση διαδικασιών, δεδομένων και ροής δεδομένων υπηρεσιών και οργανισμών • Ψηφιακή Χαρτογραφία 

• Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) - GIS (Σχεδιασμός, εγκατάσταση σε υπηρεσίες και οργανισμούς, ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού ΣΓΠ, ανάπτυξη πρωτοποριακών εφαρμογών ΣΓΠ σε διάφορους τομείς, κλπ.) 

• Ανάπτυξη πρωτοποριακών εφαρμογών τηλεπισκόπησης στους τομείς: περιβάλλον, διαχείριση υδατικών πόρων, χωροταξία, άμυνα, κλπ. Επιπλέον το θεσμοθετημένο εργαστήριο S.O.C.R.A.T.E.S., αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό και νέους τρόπους διδασκαλίας στο τομέα της Γεωπληροφορικής, ενώ υποστηρίζει και συμμετέχει σε ανταλλαγές επιστημονικού / εκπαιδευτικού προσωπικού άλλων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων για μικρής διάρκειας επιμορφώσεις και διαλέξεις. Η ερευνητική ομάδα S.O.C.R.A.T.E.S. διοργανώνει e-learning και δια βίου κύκλους εκπαίδευσης στο χώρο της Γεωπληροφορικής, για τους απόφοιτους του Τμήματος Τοπογραφίας του T.E.I. Αθηνών άλλα και άλλους ενδιαφερόμενους από τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, καθώς και σεμινάρια και διαλέξεις για τους προπτυχιακούς φοιτητές με διακεκριμένους στο χώρο της Γεωπληροφορικής ομιλητές τόσο από άλλα Πανεπιστήμια όσο και από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς. 

ΜΕΛΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Τα μέλη της ομάδας διακρίνονται σε μόνιμα και περιστασιακά. Τα μόνιμα μέλη συμμετέχουν κατά κανόνα σε όλες τις διοικητικές και ερευνητικές εργασίες της ομάδας καθώς και στις διαδικασίες προβολής των εργασιών και αποτελεσμάτων της ομάδας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα περιστασιακά μέλη συνεργάζονται με την ομάδα σε συγκεκριμένα ερευνητικά έργα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα μόνιμα μέλη μπορούν να είναι μέλη ΕΠ (Εκπαιδευτικού Προσωπικού) και ΕΤΠ (Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού), Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υπάλληλοι δημοσίων και ιδιωτικών φορέων κλπ. Στα περιστασιακά μέλη, εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, κλπ. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

 Όλα τα ερευνητικά έργα, μελέτες ερευνητικού χαρακτήρα, κύκλοι και προγράμματα εκπαίδευσης αναλαμβάνονται μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος (ΠΑΔΑ) και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ακολουθώντας την ανάλογη νομοθεσία και τους κανόνες που διέπουν την ιδιαιτερότητα της κάθε σύμβασης ερευνητικού ή εκπαιδευτικού έργου. Κάθε δημόσιος (άλλα πανεπιστήμια, Δήμοι, Κοινότητες, Υπουργεία, άλλοι φορείς,…) και Ιδιωτικός φορέας (Εταιρείες, Ιδιωτικοί οργανισμοί,…) μπορεί να προτείνει ερευνητικές δραστηριότητες ή μελέτες ερευνητικού χαρακτήρα στην ερευνητική ομάδα S.O.C.R.A.T.E.S. την συμμετοχή της σε διεθνή consortium για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων στον ευρύτερο χώρο της Γεωπληροφορικής να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το εργαστήριο έχει δημοσιεύσει μια σειρά από ιστοσελίδες (βλέπε παρακάτω) στις οποίες αναφέρονται τόσο οι δραστηριότητες του όσο και βιβλιογραφικές αναφορές για κάθε συγκεκριμένο τομέα. Δημοσίευση των παρακάτω ιστοσελίδων στις διευθύνσεις: 

 • Cartography and Cinema-TV: https://dnpswj.wixsite.com/cinema-tv 
 • Smart Sustainable Islands: https://dnpswj.wixsite.com/smartislands 
 • GIS/SIS for electric electricity distribution: https://dnpswj.wixsite.com/gis-edn 
 • UVs & UAVs drones: https://dnpswj.wixsite.com/uavs 
 • Metasite /Metadata CoViD-19: https://dnpswj.wixsite.com/website 
 • Spatial Geographical Analysis: https://dnpswj.wixsite.com/sp-analysis 
 • Fleet Management: https://dnpswj.wixsite.com/fleet 
 • Terms and Concepts in Geoinformatics: https://dnpswj.wixsite.com/geoinformatics 
 • Topographic Maps Updating using satellite images: https://dnpswj.wixsite.com/mapsupdating 
 • Spatial Cartographic and Geographic Applications in Mobile Phones and other devices: https://dnpswj.wixsite.com/gis-mobile 
 • GIS/SIS Cartography and Remote Sensing: Application in Environment: https://dnpswj.wixsite.com/gis-environment 
 • Coastal Transport Information System (Co.Tr.I.S): https://dnpswj.wixsite.com/cotris 
 • Crowdsourcing Cartography – Geoinformatics: https://dnpswj.wixsite.com/crowdsourcing 
 • GIS/SIS in Urban planning and Land planning: https://dnpswj.wixsite.com/urbanplanning 
 • Data and Spatial Data – Metadata Repository: https://dnpswj.wixsite.com/spatialmetadata 
 • Data Collectors – Spatial Data Collectors: https://dnpswj.wixsite.com/data-collectors 
 • Geoinformatics, Cartography and Natural Disasters: https://dnpswj.wixsite.com/natdis 
 • Improve Accuracy of Topographic Maps using Satellite Images: https://dnpswj.wixsite.com/accuracy 
 • Politics and Geoinformatics – Cartography and Geostrategic Games: https://dnpswj.wixsite.com/politics 
 • Spatial Information Systems/GIS for Crime Analysis – Crime Mapping – Crime Patterns – Police Applications: https://dnpswj.wixsite.com/giscrime 
 • GIS – Spatial Databases – Spatial Database Management Systems (SDBMS) – Case tools: https://dnpswj.wixsite.com/sdbms 
 • Geogames: https://dnpswj.wixsite.com/geogames 
 • Smart Cities: https://dnpswj.wixsite.com/smart-cities 
 • Studies in Cartography – Geodesy – Topography – Photogrammetry – Geoinformatics: https://dnpswj.wixsite.com/smart-cities 
 • Terminology in Geoinformatics: https://dnpswj.wixsite.com/terminology 
 • GIS/SIS and Cartography for Water Supply, Network and Distribution – Sewerage Network: https://dnpswj.wixsite.com/water 
 • Geomarketing – Geobusiness – Geobusiness Intelligence – Business Intelligence Solutions: https://dnpswj.wixsite.com/geobusiness 
 • Cartography: https://dnpswj.wixsite.com/cartography 
 • Smart Sustainable Islands: https://dnpswj.wixsite.com/smartsustislands 
 • Cartography and Comics: https://dnpswj.wixsite.com/comics-cartography