ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)»

 

 

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ, Καθηγητής

 

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

                                      ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Μέθοδοι που εξετάστηκαν

Γραμμικοποιημένες (linearized) μέθοδοι

Η λύση των φυσικών προβλημάτων κατά κανόνα οδηγεί σε μη γραμμικά συστήματα, που η λύση τους απαιτεί χρήση επαναληπτικών μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτές έχει πειραματικά αποδειχθεί είναι μη ακριβείς, λόγω των λαθών στρογγυλοποίησης. Η λύση ισοδύναμου γραμμικού συστήματος, που προκύπτει με αντικατάσταση του μη γραμμικού όρου με ισοδύναμο γραμμικό (γραμμικοποίηση), έχει αποδειχθεί ότι δίνει ακριβέστερα αποτελέσματα. Έγινε εφαρμογή στις κλασικής μορφής Εξ. (1.1)-(1.6).

 

Adomian decomposition

Πρόκειται για λύση εξισώσεων/συστημάτων με χρήση ειδικής μορφής δυναμοσειρών. Έγινε εφαρμογή στις κλασικής μορφής Εξ. (1.1)-(1.6).

 

Global extrapolation

Πρόκειται για μεθόδους που βελτιώνουν την ακρίβεια συγκλινουσών προσεγγιστικών μεθόδων. Έγινε εφαρμογή στις κλασικής μορφής Εξ. (1.1)-(1.6).


 

Αναλυτικές (explicit) μέθοδοι

Μέθοδοι στις οποίες ο υπολογίζεται χωρίς τη λύση συστήματος. Έγινε εφαρμογή στις κλασικής μορφής Εξ. (1.1)-(1.6).

 

Γεννήτριες-διορθωτικές (predictor-corrector) μέθοδοι

Αναπτύχθηκε από τον Καθ. Α. Μπράτσο και εφαρμόστηκε με επιτυχία στη διδιάστατη sine-Gordon εξίσωση μία νέα μέθοδος λύσης μη γραμμικού συστήματος, που βασίζεται σε μία γεννήτρια-διορθωτική μέθοδο. Η μέθοδος έχει δώσει αποτελέσματα εφάμιλλα των δημοσιευθέντων για την παραπάνω εξίσωση. ’λλες εφαρμογές της μεθόδου είναι υπό εξέταση.

 

Γενίκευση της μεθόδου Crank-Nickolson

Όμοια από τον Καθ. Α. Μπράτσο με την εισαγωγή μιας κατάλληλης παραμέτρου, έστω θ όπου 0<θ<1, γίνεται γενίκευση της μεθόδου Crank-Nickolson. Σύμφωνα με αυτή αναζητείται η βέλτιστη τιμή του θ για την οποία η μέθοδος λύσης μιας διαφορικής εξίσωσης/συστήματος δίνει την ακριβέστερη δυνατή λύση. Εφαρμογή της μεθόδου έχει γίνει στο πρόβλημα του ΕΛΚΕΘΕ και η εργασία αυτή έχει δημοσιευτεί.

 

Πρόβλημα ΕΛΚΕΘΕ

Έχουν αναπτυχθεί και αναλυθεί θεωρητικά μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών τόσο για το μονοδιάστατο όσο και το διδιάστατο πρόβλημα. Επίσης έχει ολοκληρωθεί ο κώδικας (πρόγραμμα) λύσης του μονοδιάστατου προβλήματος.

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ